Ochrona roślin strączkowych

 

Ochrona roślin strączkowych

W czasach, kiedy ceny nawozów są wysokie Polscy rolnicy aby sprostać konkurencji muszą prowadzić uprawę roślin w taki sposób, aby zminimalizować koszty produkcji w swoim gospodarstwie. Taką alternatywą może być uprawa roślin strączkowych. Jest ona także zalecana dla gospodarstw posiadających hodowlę trzody chlewnej oraz innych zwierząt gospodarskich, zapewniając źródło taniego białka, a także w gospodarstwach ekologicznych. Rośliny strączkowe po zebraniu pozostawiają bardzo dobre stanowisko dla wszystkich roślin następczych dobrze zmeliorowane i z dużą ilością resztek pożniwnych - bogatych w azot związany przez bakterie brodawkowe z powietrza.Podejmując się uprawy, trzeba się liczyć z różnego rodzaju trudnościami, podstawowe - to problemy związane z ochroną zasiewów. Wejście w życie od 1 stycznia 2014 r. obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin, na pewno spowoduje drobne zamieszanie w tematyce ochrony roślin, ponieważ nie integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin w szczególności metod nie chemicznych, w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

 Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin:

- stosowanie poprawnego płodozmianu,

- dokładne doprawienie gleby przed założeniem plantacji,

- uprawa roślin odpornych na choroby czy szkodniki,

- stosować racjonalną gospodarkę nawozową,

- dezynfekcja maszyn w celu ograniczeniu przenoszenia patogenów,

- środki ochrony stosować po przekroczeniu progów szkodliwości,

- w pierwszej kolejności nie stosować ochrony chemicznej,

- kiedy zaistnieje konieczność zastosowania środka to stosujemy te, które odznaczają się mniej szkodliwe na środowisko,

- stosowanie niższych dawek,

- stosować mieszaniny o różnym spektrum działania.

Groch

Jednym z podstawowych gatunków uprawianych w Pomorskiem jest groch, zbierany na zielony groszek i na nasiona. Ochrona grochu przed chwastami nie nastręcza wielu trudności ponieważ na rynku jest dużo środków dopuszczonych do stosowania w jego uprawie. Dość skuteczną walkę z chwastami można przeprowadzić za pomocą bronowania przed wschodem roślin grochu, a po wzejściu bronowanie wykonujemy w godzinach popołudniowych kiedy rośliny mają najmniejszy turgor. Chemiczna walka z chwastami polega na zastosowaniu bezpośrednio po siewie herbicydu doglebowego (należy jednak pamiętać, aby zabieg wykonać na wilgotną glebę, w przeciwnym wypadku skuteczność zabiegu drastycznie maleje). Alternatywą dla tego zabiegu jest zastosowanie środka do powschodowego zwalczania chwastów. W takim przypadku należy pamiętać żeby zabieg wykonać w odpowiedniej fazie rozwojowej grochu, gdy chwasty są jeszcze młode wtedy uzyskamy najwyższą skuteczność zabiegu. Najbardziej rozpowszechnionymi chorobami grochu są: mączniak prawdziwy i rzekomy grochu, rdza, askochytoza i fuzarioza. Najskuteczniejszą ochroną grochu przed powyższymi chorobami jest poprawna agrotechnika, właściwe zmianowanie i wysiew zdrowych, kwalifikowanych i zaprawionych nasion. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy jak najszybciej zastosować dopuszczony środek ochrony zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie. Szkodniki występujące najczęściej na plantacjach grochu, to przede wszystkim mszyce, oprzędziki, strąkowiec grochowy i pachówka strąkóweczka. Pierwszym zabiegiem ochronnym jest zastosowanie zaprawy nasiennej o przedłużonym działaniu, która zabezpieczy także przed pierwszym nalotem mszyc. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych należy zastosować zwalczanie fungicydowe.

Zwalczanie szkodników, przeprowadzamy po przekroczeniu progów szkodliwości i tak:

- dla mszycy grochowej: pojedyncze mszyce na 20 % roślin - w okresie przed kwitnieniem grochu,

- oprzędzika pręgowanego i wielożernego: 10 % roślin z uszkodzonymi liśćmi - w okresie od wschodów do stadium 2-3 liści,

- pachówki strąkóweczki: 1 złoże jaj na 3 roślinach - w okresie formowania strąków,

- strąkowca grochowego: 2 chrząszcze na 1 m² - w okresie formowania strąków.

Przestrzeganie powyższych zasad pomoże nam podjąć decyzję o zasadności zastosowania zabiegu ochrony.

Łubiny

Ochrona łubinów przed chwastami, nastręcza w obecnym czasie dużo problemów z powodu wycofania większości środków dopuszczonych do stosowania, a także czas wschodu roślin dochodzący do 3 tygodni. W tym czasie nieosłoniętą ziemię zaczynają porastać chwasty utrudniając wzrost i rozwój łubinu. Ochronę przed chwastami możemy wykonać tylko bezpośrednio po siewie nasion na wilgotną glebę preparatami z listy zaleceń Instytutu Ochrony Roślin (IOR), zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji środka umieszczonymi na opakowaniu. Kolejnym problemem w uprawie łubinów jest antraknoza, której pojawienie się na plantacji powoduje całkowite jej zniszczenie, a w efekcie brak plonu. Z uwagi na brak preparatów do stosowania w okresie wzrostu roślin, bardzo ważne jest zaprawianie nasion przed tą groźną chorobą, a także uprawa odmian odpornych, lub mniej podatnych na nią. Antraknoza atakuje częściej łubiny żółte, a na odmianach wąskolistnych praktycznie nie występuje wcale.

Ochronę łubinu przed szkodnikami prowadzimy w przypadku nalotu form uskrzydlonych mszyc, głównie na plantacjach nasiennych po przekroczeniu progu szkodliwości:

- pojedyncze mszyce na 20% roślin, lub początek kolonii na 10% roślin.

Wykaz preparatów jest dostępny na stronach

- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku www.podr.pl przez zakładkę MRiRW i innych instytucji.

 

Grzegorz Manowski

PODR Gdańsk

Znajdź nas na Facebooku

Nowa odsłona! Zapraszamy!

PODR

Zapraszamy na nasz kanał Youtube

Youtube