Obsada stada brojlerów kurzych po nowemu

OBSADA STADA BROJLERÓW KURZYCH PO NOWEMU

 

Rozporządzenie MRiRW z 15 lutego 2010 r. (Dz.U. nr 56, poz. 344) w sprawie wymagań i sposobu postępo-wania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepi-sach UE oraz Rozporządzenie MRiRW z 7 września 2010 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1157) zmieniające powyższe rozporządzenie, w rozdziale 5, § 34 – 38 określają minimalne warunki utrzymania kurcząt brojlerów.

W wyżej wymienionych rozporządzeniach obsada brojlerów w kurniku podawana jest w kg wagi na m2. Podstawowa norma to 33 kg/m2. Kurnik musi być wyposażony w urządzenia do karmienia, do pojenia i w ściółkę. W pomieszczeniu, w którym przebywają brojlery minimalizuje się poziom hałasu. Kurnik, jego wyposażenie i sprzęt czyści się i odkaża, a ściółkę wymienia przed każdym umieszczeniem w nim nowego stada kurcząt.

Kurczęta brojlery mogą być utrzymywane w kurniku, w którym maksymalne zagęszczenie obsady wynosi 39 kg/m2, jeżeli spełnione są dodatkowe, niżej podane wymogi.

Posiadacz lub opiekun takiego kurnika prowadzi, przechowuje, aktualizuje i udostępnia dokumentację zawie-rającą szczegółowe opisy systemu produkcji, a w szczególności:

- plan kurnika z wymiarami powierzchni użytkowej,

- opis systemu wentylacji z jego lokalizacją, zawierający docelowe parametry jakości powietrza, takie jak prędkość przepływu powietrza i temperatura,

- plan schładzania i ogrzewania wraz z jego lokalizacją, jeśli jest to konieczne,

- informacje dotyczące systemów karmienia i pojenia oraz ich lokalizację,

- informacje dotyczące systemów alarmowych i awaryjnych systemów zasilania,

- informacje o typie podłogi i stosowanej ściółki.

Posiadacz kurnika lub opiekun niezwłocznie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o wszelkich zmianach dotyczących tego kurnika, wyposażenia lub procedur mogących wywrzeć wpływ na dobrostan kurcząt brojlerów. Ponadto kurnik jest wyposażony w system wentylacji oraz, gdy jest to konieczne, system ogrzewania i schładzania, tak aby stężenie gazów na wysokości głowy kurcząt nie przekraczało 20 ppm amoniaku i 3000 ppm dwutlenku węgla, temperatura wewnątrz budynku nie była wyższa o więcej niż 3° C, gdy na zewnątrz temperatura mierzona w cieniu przekracza 30° C, a średnia wilgotność powietrza w budynku, mierzona przez okres 48 godzin, nie przekraczała 70%, gdy temperatura na zewnątrz jest nie niższa niż 10° C.

Kurczęta brojlery mogą być utrzymywane w kurniku, w którym maksymalne zagęszczenie obsady wynosi 42 kg/m2, jeżeli skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej, co najmniej w siedmiu kolejno sprawdzanych stadach z tego kurnika, wynosi poniżej wartości 1% + 0,06% pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach.

W przypadku, gdy wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej wynosi powyżej podanej wartości, obsada może zostać zwiększona, jeżeli z wyjaśnień posiadacza kurnika lub opiekuna wynika, że wyższa wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej powstała niezależnie od woli posiadacza kurnika lub opiekuna.

Wskaźnik śmiertelności dziennej oblicza się, dzieląc liczbę kurcząt brojlerów padłych i uśmierconych z powodu choroby lub z innych przyczyn przez liczbę kurcząt brojlerów będących tego dnia w kurniku i mnożąc otrzymaną wartość przez 100.

Na przykład: jeśli w kurniku, gdzie jest 18 000 kurcząt, a padło dziś 15 sztuk, wskaźnik ten wynosi 15: 18000 = 0,00083 x 100 = 0,083%. Skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej jest sumą wskaźników śmiertelności dziennej.

Gospodarstwo, które chce utrzymywać kurczęta brojlery w maksymalnym zagęszczeniu wynoszącym 42 kg/m2, musi spełnić jeszcze jeden wymóg. Kontrole gospodarstwa, przeprowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii w przeciągu ostatnich dwóch lat nie mogą wykazywać żadnych nieprawidłowości w zakresie przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Gdy takie kontrole w przeciągu 2 lat się nie odbyły, lekarz przeprowadza je bezzwłocznie. Oczywiście wszystkie warunki z wyżej wymienionych punktów muszą być również spełnione.

Przykład obliczenia obsady kurcząt brojlerów dla kurnika o powierzchni użytkowej 1000 m2

Jak z powyższych danych wynika, w obsadzie kurcząt brojlerów mogą być znaczne różnice. Przyjmując jednak, iż obliczenia wykonujemy dla kurnika nowoczesnego, wyposażonego prawidłowo i spełniającego wszelkie normy pod względem mikroklimatu, możemy przyjąć max obsadę 39 kg/m2. Jeżeli ubój kurcząt dokonywany jest w wadze 2,20 kg, mamy maksymalnie 17,7 sztuki (39 kg : 2,20 kg) na 1 m2 powierzchni użytkowej kurnika. Zatem dla kurnika o powierzchni użytkowej 1000 m2 jest to 17 700 szt. Zakładając upadki kurcząt rzędu 1,5%, musimy zakupić 17 965 sztuk piskląt.

Założenia technologiczne:

- tucz 45 dni,

- 14-dniowa przerwa technologiczna,

- 6 rzutów w roku,

- waga sprzedaży 2,20 kg.

- zakup 107 790 piskląt,

- upadki około 1,5% - 1590 sztuk.

Daje nam to roczną produkcję 106 200 sztuk brojlerów o łącznej masie 2336,4 dt.

1 sztuka fizyczna = 0,004 DJP

Przelotowość: sprzedaż + 1/2 upadków = 106 995 szt.

Stan średnioroczny: 106 995 x 45 : 365 = 13 191 szt. 13 191 x 0,004 = 52,76 DJP

Skracając tucz i skracając odpowiednio przerwę technologiczną, możemy zwiększyć intensywność chowu poprzez zwiększenie ilości rzutów. Otrzymamy wówczas inną obsadę w sztukach, jak również inną produkcję. Na przykład, gdyby tucz trwał 42 dni, a przerwa technologiczna 10 dni, otrzymalibyśmy 7 rzutów. Ponadto, gdybyśmy wykazali i udokumentowali kolejnych siedem rzutów odpowiednim skumulowanym wskaźnikiem śmiertelności dziennej, w tym obiekcie można by zwiększyć obsadę do 42 kg/m2, czyli w praktyce do 19 sztuk brojlerów na 1 m2 (42 kg : 2,20 kg = 19).

Przy takich założeniach, w tym samym kurniku można rocznie wyprodukować 19 000 x 7 = 133 000 brojlerów o łącznej masie 2926 dt.

Maria Gwizdała

Znajdź nas na Facebooku

Nowa odsłona! Zapraszamy!

PODR

Zapraszamy na nasz kanał Youtube

Youtube